ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามระดับการศึกษา (แบ่งตามภูมิภาคที่จบการศึกษา) เทอม 2/2559 คณะวิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ ( ข้อมูลเดือน มกราคม ) เขตพื้นที่ เชียงใหม่
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ เชียงใหม่
ปวช. ป.ตรี รวมทั้งหมด
ภาคเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวันตก ภาคตะวันออก ภาคใต้ ไม่ระบุ รวม ภาคเหนือ ภาคกลาง ไม่ระบุ รวม ภาคเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวันตก ภาคตะวันออก ภาคใต้ ไม่ระบุ รวม
วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ 359 9 1 2 1 8 380 65 5 1 71 424 14 1 2 1 9 451
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาเทคโนโลยี 359 9 1 2 1 8 380 359 9 1 2 1 8 380
ปวช.เตรียมวิศวกรรมศาสตร์ 210 6 1 1 6 224 210 6 1 1 6 224
ปวช.เตรียมบริหารธุรกิจ 78 1 79 78 1 79
ปวช.เตรียมสถาปัตยกรรมศาสตร์ 71 2 2 2 77 71 2 2 2 77
สหวิทยาการ 65 5 1 71 65 5 1 71
วศ.บ.วิศวกรรมอาหาร 5 1 6 5 1 6
วท.บ.วิศวกรรมกระบวนการอาหาร 60 4 1 65 60 4 1 65
รวมทั้งหมด 359 9 1 2 1 8 380 65 5 1 71 424 14 1 2 1 9 451