ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามระดับการศึกษา (แบ่งตามภูมิภาคที่จบการศึกษา) เทอม 2/2559 คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ ( ข้อมูลเดือน มกราคม ) เขตพื้นที่ ลำปาง
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ ลำปาง
ปวส. ป.ตรี รวมทั้งหมด
ภาคเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคตะวันตก ไม่ระบุ รวม ภาคเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคตะวันตก ภาคใต้ ไม่ระบุ รวม ภาคเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคตะวันตก ภาคใต้ ไม่ระบุ รวม
บริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ 186 24 2 4 2 218 1,109 85 8 8 1 28 1,239 1,295 109 10 12 1 30 1,457
บริหารธุรกิจ 151 13 2 2 2 170 581 41 5 5 1 20 653 732 54 7 7 1 22 823
ปวส.การจัดการ 79 6 1 1 2 89 79 6 1 1 2 89
ปวส.คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 31 2 33 31 2 33
ปวส.การตลาด 41 5 1 1 48 41 5 1 1 48
บธ.บ.การจัดการ 299 20 3 2 13 337 299 20 3 2 13 337
บธ.บ.การตลาด 139 8 2 4 153 139 8 2 4 153
บธ.บ.ระบบสารสนเทศทางคอมพิวเตอร์ 143 13 2 1 1 3 163 143 13 2 1 1 3 163
บัญชี 35 11 2 48 377 27 3 3 410 412 38 5 3 458
ปวส.การบัญชี 35 11 2 48 35 11 2 48
บช.บ.การบัญชี 377 27 3 3 410 377 27 3 3 410
ศิลปศาสตร์ 151 17 3 5 176 151 17 3 5 176
ศศ.บ.การท่องเที่ยวและการโรงแรม 99 9 2 4 114 99 9 2 4 114
ศศ.บ.ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล 52 8 1 1 62 52 8 1 1 62
รวมทั้งหมด 186 24 2 4 2 218 1,109 85 8 8 1 28 1,239 1,295 109 10 12 1 30 1,457