ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามระดับการศึกษา (แบ่งตามภูมิภาคที่จบการศึกษา) เทอม 2/2559 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร ( ข้อมูลเดือน มกราคม ) เขตพื้นที่ ลำปาง
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ ลำปาง
ปวส. ป.ตรี ป.โท รวมทั้งหมด
ภาคเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวันตก ไม่ระบุ รวม ภาคเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคตะวันตก ภาคตะวันออก ภาคใต้ ไม่ระบุ รวม ภาคเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ไม่ระบุ รวม ภาคเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคตะวันตก ภาคตะวันออก ภาคใต้ ไม่ระบุ รวม
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร 47 4 2 2 55 422 59 2 4 3 3 17 510 6 1 1 3 11 475 64 3 6 3 3 22 576
พืชศาสตร์ 10 2 1 13 143 31 2 1 1 1 7 186 4 1 5 157 33 3 1 1 1 8 204
ปวส.พืชศาสตร์ 10 2 1 13 10 2 1 13
ทล.บ.เทคโนโลยีภูมิทัศน์ 40 5 1 4 50 40 5 1 4 50
วท.บ.พืชศาสตร์ 103 26 2 1 1 3 136 103 26 2 1 1 3 136
วท.ม.พืชศาสตร์ 4 1 5 4 1 5
สัตวศาสตร์และประมง 32 1 2 1 36 195 22 2 2 6 227 227 23 2 2 2 7 263
ปวส.สัตวศาสตร์ 20 1 1 1 23 20 1 1 1 23
ปวส.ประมง 12 1 13 12 1 13
วท.บ.สัตวศาสตร์ 150 9 2 1 5 167 150 9 2 1 5 167
วท.บ.ประมง 45 13 1 1 60 45 13 1 1 60
อุตสาหกรรมเกษตร 5 1 6 84 6 3 4 97 2 1 3 6 91 8 3 7 109
ปวส.เทคโนโลยีการอาหาร 5 1 6 5 1 6
วท.บ.วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 82 4 3 4 93 82 4 3 4 93
วท.บ.พัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร 2 2 4 2 2 4
วท.ม.เทคโนโลยีการเกษตร 2 1 3 6 2 1 3 6
รวมทั้งหมด 47 4 2 2 55 422 59 2 4 3 3 17 510 6 1 1 3 11 475 64 3 6 3 3 22 576