ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามระดับการศึกษา (แบ่งตามภูมิภาคที่จบการศึกษา) เทอม 2/2559 คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ ( ข้อมูลเดือน กุมภาพันธ์ ) เขตพื้นที่ เชียงราย
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ เชียงราย
ป.ตรี รวมทั้งหมด
ภาคเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคตะวันตก ภาคตะวันออก ไม่ระบุ รวม ภาคเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคตะวันตก ภาคตะวันออก ไม่ระบุ รวม
บริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ 678 78 2 2 2 14 776 678 78 2 2 2 14 776
บริหารธุรกิจ 364 34 2 1 10 411 364 34 2 1 10 411
บธ.บ.การจัดการ 147 9 1 7 164 147 9 1 7 164
บธ.บ.การตลาด 119 18 1 1 139 119 18 1 1 139
บธ.บ.ระบบสารสนเทศทางคอมพิวเตอร์ 98 7 1 2 108 98 7 1 2 108
บัญชี 223 41 2 2 268 223 41 2 2 268
บช.บ.การบัญชี 223 41 2 2 268 223 41 2 2 268
เรียนรวม(บริหารธุรกิจ) 70 2 72 70 2 72
บธ.บ.(การจัดการ/การตลาด/ระบบสารสนเทศฯ)บช.บ.การบัญชี 70 2 72 70 2 72
ศิลปศาสตร์ 21 3 1 25 21 3 1 25
ศศ.บ.การท่องเที่ยวและการโรงแรม 21 3 1 25 21 3 1 25
รวมทั้งหมด 678 78 2 2 2 14 776 678 78 2 2 2 14 776