ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามระดับการศึกษา (แบ่งตามภูมิภาคที่จบการศึกษา) เทอม 2/2559 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร ( ข้อมูลเดือน กุมภาพันธ์ ) เขตพื้นที่ ตาก
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ ตาก
ป.ตรี รวมทั้งหมด
ภาคเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวันตก ไม่ระบุ รวม ภาคเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวันตก ไม่ระบุ รวม
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร 9 33 112 7 161 9 33 112 7 161
วิทยาศาสตร์ 4 15 60 6 85 4 15 60 6 85
วท.บ.เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ 3 1 4 3 1 4
วท.บ.เทคโนโลยีสารสนเทศ 4 15 57 5 81 4 15 57 5 81
อุตสาหกรรมเกษตร 5 18 52 1 76 5 18 52 1 76
คศ.บ.คหกรรมศาสตร์ 5 18 52 1 76 5 18 52 1 76
รวมทั้งหมด 9 33 112 7 161 9 33 112 7 161