ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามระดับการศึกษา (แบ่งตามภูมิภาคที่จบการศึกษา) เทอม 2/2559 คณะวิศวกรรมศาสตร์ ( ข้อมูลเดือน กุมภาพันธ์ ) เขตพื้นที่ ตาก
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ ตาก
ปวส. ป.ตรี รวมทั้งหมด
ภาคเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวันตก ภาคใต้ ไม่ระบุ รวม ภาคเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคตะวันตก ภาคตะวันออก ภาคใต้ ไม่ระบุ รวม ภาคเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคตะวันตก ภาคตะวันออก ภาคใต้ ไม่ระบุ รวม
วิศวกรรมศาสตร์ 60 203 350 1 2 616 340 699 4 567 3 1 26 1,640 400 902 4 917 3 2 28 2,256
ครุศาสตร์อุตสาหกรรม 98 86 1 95 6 286 98 86 1 95 6 286
ค.อ.บ.วิศวกรรมไฟฟ้า 35 38 1 50 4 128 35 38 1 50 4 128
ค.อ.บ.วิศวกรรมอุตสาหการ 13 11 25 2 51 13 11 25 2 51
ค.อ.บ.วิศวกรรมเครื่องกล 50 37 20 107 50 37 20 107
วิศวกรรมเครื่องกล 12 58 100 1 171 55 107 57 1 3 223 67 165 157 1 4 394
ปวส.ช่างจักรกลหนัก 10 20 56 86 10 20 56 86
ปวส.ช่างยนต์ 2 38 44 1 85 2 38 44 1 85
วศ.บ.วิศวกรรมเครื่องกล 55 107 57 1 3 223 55 107 57 1 3 223
วิศวกรรมไฟฟ้า 16 60 109 1 186 97 243 2 184 1 1 8 536 113 303 2 293 1 2 8 722
ปวส.เทคนิคคอมพิวเตอร์ 9 18 32 1 60 9 18 32 1 60
ปวส.ไฟฟ้า 5 21 50 76 5 21 50 76
ปวส.อิเล็กทรอนิกส์ 2 21 27 50 2 21 27 50
วศ.บ.วิศวกรรมไฟฟ้า 47 121 1 89 1 2 261 47 121 1 89 1 2 261
วศ.บ.วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 37 58 69 1 4 169 37 58 69 1 4 169
วศ.บ.วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ 13 64 1 26 2 106 13 64 1 26 2 106
วิศวกรรมโยธาและสิ่งแวดล้อม 12 42 50 1 105 51 139 1 116 3 310 63 181 1 166 4 415
ปวส.ช่างก่อสร้าง 12 42 50 1 105 12 42 50 1 105
วศ.บ.วิศวกรรมโยธา 51 139 1 116 3 310 51 139 1 116 3 310
วิศวกรรมอุตสาหการ 20 43 91 154 39 124 115 1 6 285 59 167 206 1 6 439
ปวส.ช่างโลหะ 10 5 54 69 10 5 54 69
ปวส.ช่างกลโรงงาน 10 38 37 85 10 38 37 85
วศ.บ.วิศวกรรมอุตสาหการ 39 124 115 1 6 285 39 124 115 1 6 285
รวมทั้งหมด 60 203 350 1 2 616 340 699 4 567 3 1 26 1,640 400 902 4 917 3 2 28 2,256