ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามระดับการศึกษา (แบ่งตามภูมิภาคที่จบการศึกษา) เทอม 2/2559 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร ( ข้อมูลเดือน กุมภาพันธ์ ) เขตพื้นที่ น่าน
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ น่าน
ปวส. ป.ตรี ป.โท รวมทั้งหมด
ภาคเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวันตก รวม ภาคเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคใต้ ไม่ระบุ รวม ภาคเหนือ รวม ภาคเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคตะวันตก ภาคใต้ ไม่ระบุ รวม
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร 34 1 1 36 356 25 4 2 2 389 7 7 397 26 4 1 2 2 432
พืชศาสตร์ 13 1 14 118 9 1 2 130 131 10 1 2 144
ปวส.เทคโนโลยีภูมิทัศน์ 4 1 5 4 1 5
ปวส.พืชศาสตร์ 9 9 9 9
วท.บ.พืชศาสตร์ 118 9 1 2 130 118 9 1 2 130
เรียนรวม(วิทยาศาตร์และเทคโนโลยีการเกษตร) 16 1 17 64 1 1 66 80 1 1 1 83
ปวส.(พืชศาสตร์/สัตว์ศาสตร์/ประมง) 16 1 17 16 1 17
วท.บ.(พืชศาสตร์/สัตว์ศาสตร์/ประมง) 64 1 1 66 64 1 1 66
วิทยาศาสตร์ 71 3 2 76 71 3 2 76
วท.บ.เทคโนโลยีชีวภาพ 3 3 3 3
วท.บ.เทคโนโลยีสารสนเทศ 13 1 14 13 1 14
วท.บ.วิทยาการคอมพิวเตอร์ 55 3 1 59 55 3 1 59
สัตวศาสตร์และประมง 5 5 70 9 1 80 2 2 77 9 1 87
ปวส.สัตวศาสตร์ 5 5 5 5
วท.บ.สัตวศาสตร์ 56 6 1 63 56 6 1 63
วท.บ.ประมง 14 3 17 14 3 17
วท.ม.เทคโนโลยีการผลิตสัตว์ 2 2 2 2
อุตสาหกรรมเกษตร 33 3 1 37 5 5 38 3 1 42
วท.บ.วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 33 3 1 37 33 3 1 37
วท.ม.เทคโนโลยีการเกษตร 5 5 5 5
รวมทั้งหมด 34 1 1 36 356 25 4 2 2 389 7 7 397 26 4 1 2 2 432