ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามระดับการศึกษา (แบ่งตามภูมิภาคที่จบการศึกษา) เทอม 2/2559 คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ ( ข้อมูลเดือน กุมภาพันธ์ ) เขตพื้นที่ เชียงใหม่
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ เชียงใหม่
ปวส. ป.ตรี ป.โท รวมทั้งหมด
ภาคเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวันตก รวม ภาคเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคตะวันตก ภาคตะวันออก ภาคใต้ ไม่ระบุ รวม ภาคเหนือ รวม ภาคเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคตะวันตก ภาคตะวันออก ภาคใต้ ไม่ระบุ รวม
บริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ 70 27 1 98 3,839 721 20 13 2 5 82 4,682 23 23 3,932 748 20 14 2 5 82 4,803
บริหารธุรกิจ 29 14 1 44 2,525 412 14 10 1 4 53 3,019 23 23 2,577 426 14 11 1 4 53 3,086
ปวส.การจัดการ 2 2 2 2
ปวส.การตลาด 27 14 1 42 27 14 1 42
บธ.บ.การจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ(นานาชาติ) 211 12 1 1 12 237 211 12 1 1 12 237
บธ.บ.การจัดการ 700 109 1 2 11 823 700 109 1 2 11 823
บธ.บ.การตลาด 709 130 4 3 1 10 857 709 130 4 3 1 10 857
บธ.บ.ภาษาอังกฤษธุรกิจ 394 64 3 2 1 9 473 394 64 3 2 1 9 473
บธ.บ.ระบบสารสนเทศทางคอมพิวเตอร์ 511 97 5 4 1 11 629 511 97 5 4 1 11 629
บธ.ม.บริหารธุรกิจ 23 23 23 23
บัญชี 41 13 54 803 214 4 1 1 11 1,034 844 227 4 1 1 11 1,088
ปวส.การบัญชี 41 13 54 41 13 54
บช.บ.การบัญชี 803 214 4 1 1 11 1,034 803 214 4 1 1 11 1,034
เรียนรวม(บริหารธุรกิจ) 15 15 15 15
นักศึกษาแลกเปลี่ยน 15 15 15 15
ศิลปศาสตร์ 511 95 2 3 3 614 511 95 2 3 3 614
ศศ.บ.การท่องเที่ยวและการโรงแรม 325 71 2 3 3 404 325 71 2 3 3 404
ศศ.บ.ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล 186 24 210 186 24 210
รวมทั้งหมด 70 27 1 98 3,839 721 20 13 2 5 82 4,682 23 23 3,932 748 20 14 2 5 82 4,803