ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามระดับการศึกษา (แบ่งตามภูมิภาคที่จบการศึกษา) เทอม 2/2559 คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ ( ข้อมูลเดือน กุมภาพันธ์ ) เขตพื้นที่ ลำปาง
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ ลำปาง
ปวส. ป.ตรี รวมทั้งหมด
ภาคเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคตะวันตก ไม่ระบุ รวม ภาคเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคตะวันตก ภาคใต้ ไม่ระบุ รวม ภาคเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคตะวันตก ภาคใต้ ไม่ระบุ รวม
บริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ 186 18 2 4 2 212 1,082 75 8 8 1 15 1,189 1,268 93 10 12 1 17 1,401
บริหารธุรกิจ 146 12 2 2 2 164 582 35 5 6 1 10 639 728 47 7 8 1 12 803
ปวส.การจัดการ 76 6 1 1 2 86 76 6 1 1 2 86
ปวส.คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 30 2 32 30 2 32
ปวส.การตลาด 40 4 1 1 46 40 4 1 1 46
บธ.บ.การจัดการ 307 15 3 3 4 332 307 15 3 3 4 332
บธ.บ.การตลาด 137 7 2 3 149 137 7 2 3 149
บธ.บ.ระบบสารสนเทศทางคอมพิวเตอร์ 138 13 2 1 1 3 158 138 13 2 1 1 3 158
บัญชี 40 6 2 48 354 23 2 3 382 394 29 4 3 430
ปวส.การบัญชี 40 6 2 48 40 6 2 48
บช.บ.การบัญชี 354 23 2 3 382 354 23 2 3 382
ศิลปศาสตร์ 146 17 3 2 168 146 17 3 2 168
ศศ.บ.การท่องเที่ยวและการโรงแรม 96 9 2 1 108 96 9 2 1 108
ศศ.บ.ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล 50 8 1 1 60 50 8 1 1 60
รวมทั้งหมด 186 18 2 4 2 212 1,082 75 8 8 1 15 1,189 1,268 93 10 12 1 17 1,401