ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามระดับการศึกษา (แบ่งตามภูมิภาคที่จบการศึกษา) เทอม 2/2559 คณะวิศวกรรมศาสตร์ ( ข้อมูลเดือน กุมภาพันธ์ ) เขตพื้นที่ ลำปาง
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ ลำปาง
ปวส. ป.ตรี รวมทั้งหมด
ภาคเหนือ ภาคกลาง ไม่ระบุ รวม ภาคเหนือ ภาคกลาง ไม่ระบุ รวม ภาคเหนือ ภาคกลาง ไม่ระบุ รวม
วิศวกรรมศาสตร์ 106 2 2 110 230 15 1 246 336 17 3 356
วิศวกรรมเครื่องกล 46 1 47 67 5 1 73 113 6 1 120
ปวส.ช่างกลเกษตร 10 10 10 10
ปวส.ช่างยนต์ 36 1 37 36 1 37
อส.บ.เทคโนโลยีเครื่องกล 67 5 1 73 67 5 1 73
วิศวกรรมไฟฟ้า 42 1 2 45 73 7 80 115 8 2 125
ปวส.ไฟฟ้า 42 1 2 45 42 1 2 45
อส.บ.เทคโนโลยีไฟฟ้า 73 7 80 73 7 80
วิศวกรรมอุตสาหการ 18 18 90 3 93 108 3 111
ปวส.เทคนิคอุตสาหกรรม 18 18 18 18
อส.บ.เทคโนโลยีอุตสาหการ 90 3 93 90 3 93
รวมทั้งหมด 106 2 2 110 230 15 1 246 336 17 3 356