ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามระดับการศึกษา (แบ่งตามภูมิภาคที่จบการศึกษา) เทอม 2/2559 คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ ( ข้อมูลเดือน มีนาคม ) เขตพื้นที่ เชียงราย
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ เชียงราย
ป.ตรี รวมทั้งหมด
ภาคเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคตะวันตก ภาคตะวันออก ไม่ระบุ รวม ภาคเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคตะวันตก ภาคตะวันออก ไม่ระบุ รวม
บริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ 691 69 2 2 2 10 776 691 69 2 2 2 10 776
บริหารธุรกิจ 366 34 2 1 8 411 366 34 2 1 8 411
บธ.บ.การจัดการ 149 9 1 5 164 149 9 1 5 164
บธ.บ.การตลาด 119 18 1 1 139 119 18 1 1 139
บธ.บ.ระบบสารสนเทศทางคอมพิวเตอร์ 98 7 1 2 108 98 7 1 2 108
บัญชี 234 32 2 268 234 32 2 268
บช.บ.การบัญชี 234 32 2 268 234 32 2 268
เรียนรวม(บริหารธุรกิจ) 70 2 72 70 2 72
บธ.บ.(การจัดการ/การตลาด/ระบบสารสนเทศฯ)บช.บ.การบัญชี 70 2 72 70 2 72
ศิลปศาสตร์ 21 3 1 25 21 3 1 25
ศศ.บ.การท่องเที่ยวและการโรงแรม 21 3 1 25 21 3 1 25
รวมทั้งหมด 691 69 2 2 2 10 776 691 69 2 2 2 10 776