ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามระดับการศึกษา (แบ่งตามภูมิภาคที่จบการศึกษา) เทอม 2/2559 คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ ( ข้อมูลเดือน มีนาคม ) เขตพื้นที่ ตาก
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ ตาก
ปวส. ป.ตรี รวมทั้งหมด
ภาคเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวันตก ไม่ระบุ รวม ภาคเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคตะวันตก ภาคตะวันออก ภาคใต้ ไม่ระบุ รวม ภาคเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคตะวันตก ภาคตะวันออก ภาคใต้ ไม่ระบุ รวม
บริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ 10 40 73 3 126 95 339 1 721 1 1 18 1,176 105 379 1 794 1 1 21 1,302
บริหารธุรกิจ 7 25 59 1 92 36 169 1 359 1 1 8 575 43 194 1 418 1 1 9 667
ปวส.การจัดการ 1 11 22 1 35 1 11 22 1 35
ปวส.คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 6 14 37 57 6 14 37 57
บธ.บ.การจัดการ 11 70 1 131 1 2 216 11 70 1 131 1 2 216
บธ.บ.การตลาด 9 41 77 1 128 9 41 77 1 128
บธ.บ.ระบบสารสนเทศทางคอมพิวเตอร์ 16 58 151 1 5 231 16 58 151 1 5 231
บัญชี 3 15 14 2 34 46 127 199 7 379 49 142 213 9 413
ปวส.การบัญชี 3 15 14 2 34 3 15 14 2 34
บช.บ.การบัญชี 46 127 199 7 379 46 127 199 7 379
ศิลปศาสตร์ 13 43 163 3 222 13 43 163 3 222
ศศ.บ.การท่องเที่ยวและการโรงแรม 7 25 54 1 87 7 25 54 1 87
ศศ.บ.ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล 6 18 109 2 135 6 18 109 2 135
รวมทั้งหมด 10 40 73 3 126 95 339 1 721 1 1 18 1,176 105 379 1 794 1 1 21 1,302