ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามระดับการศึกษา (แบ่งตามภูมิภาคที่จบการศึกษา) เทอม 2/2559 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร ( ข้อมูลเดือน มีนาคม ) เขตพื้นที่ ตาก
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ ตาก
ป.ตรี รวมทั้งหมด
ภาคเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวันตก ภาคตะวันออก ไม่ระบุ รวม ภาคเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวันตก ภาคตะวันออก ไม่ระบุ รวม
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร 9 33 112 1 6 161 9 33 112 1 6 161
วิทยาศาสตร์ 4 15 60 1 5 85 4 15 60 1 5 85
วท.บ.เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ 3 1 4 3 1 4
วท.บ.เทคโนโลยีสารสนเทศ 4 15 57 1 4 81 4 15 57 1 4 81
อุตสาหกรรมเกษตร 5 18 52 1 76 5 18 52 1 76
คศ.บ.คหกรรมศาสตร์ 5 18 52 1 76 5 18 52 1 76
รวมทั้งหมด 9 33 112 1 6 161 9 33 112 1 6 161