ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามระดับการศึกษา (แบ่งตามภูมิภาคที่จบการศึกษา) เทอม 2/2559 คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ ( ข้อมูลเดือน มีนาคม ) เขตพื้นที่ น่าน
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ น่าน
ป.ตรี รวมทั้งหมด
ภาคเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคใต้ ไม่ระบุ รวม ภาคเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคใต้ ไม่ระบุ รวม
บริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ 705 20 4 2 9 740 705 20 4 2 9 740
บริหารธุรกิจ 375 11 2 1 7 396 375 11 2 1 7 396
บธ.บ.การจัดการ 196 5 2 1 204 196 5 2 1 204
บธ.บ.การตลาด 56 3 59 56 3 59
บธ.บ.ระบบสารสนเทศทางคอมพิวเตอร์ 123 3 7 133 123 3 7 133
บัญชี 263 7 2 2 274 263 7 2 2 274
บช.บ.การบัญชี 263 7 2 2 274 263 7 2 2 274
ศิลปศาสตร์ 67 2 1 70 67 2 1 70
ศศ.บ.ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล 67 2 1 70 67 2 1 70
รวมทั้งหมด 705 20 4 2 9 740 705 20 4 2 9 740