ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามระดับการศึกษา (แบ่งตามภูมิภาคที่จบการศึกษา) เทอม 2/2559 คณะวิศวกรรมศาสตร์ ( ข้อมูลเดือน มีนาคม ) เขตพื้นที่ พิษณุโลก
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ พิษณุโลก
ปวส. ป.ตรี รวมทั้งหมด
ภาคเหนือ ภาคกลาง ไม่ระบุ รวม ภาคเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคตะวันตก ไม่ระบุ รวม ภาคเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคตะวันตก ไม่ระบุ รวม
วิศวกรรมศาสตร์ 9 74 1 84 25 132 4 4 1 166 34 206 4 4 2 250
ครุศาสตร์อุตสาหกรรม 25 132 4 4 1 166 25 132 4 4 1 166
ค.อ.บ.วิศวกรรมไฟฟ้า 8 54 2 3 67 8 54 2 3 67
ค.อ.บ.วิศวกรรมอุตสาหการ 6 34 40 6 34 40
ค.อ.บ.วิศวกรรมเครื่องกล 11 44 2 1 1 59 11 44 2 1 1 59
วิศวกรรมเครื่องกล 9 74 1 84 9 74 1 84
ปวส.ช่างยนต์ 9 74 1 84 9 74 1 84
รวมทั้งหมด 9 74 1 84 25 132 4 4 1 166 34 206 4 4 2 250