ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามระดับการศึกษา (แบ่งตามภูมิภาคที่จบการศึกษา) เทอม 2/2559 คณะวิศวกรรมศาสตร์ ( ข้อมูลเดือน มีนาคม ) เขตพื้นที่ เชียงใหม่
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ เชียงใหม่
ปวส. ป.ตรี ป.โท รวมทั้งหมด
ภาคเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคตะวันตก ภาคตะวันออก ภาคใต้ ไม่ระบุ รวม ภาคเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคตะวันตก ภาคตะวันออก ภาคใต้ ไม่ระบุ รวม ภาคเหนือ ภาคกลาง ไม่ระบุ รวม ภาคเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคตะวันตก ภาคตะวันออก ภาคใต้ ไม่ระบุ รวม
วิศวกรรมศาสตร์ 386 74 43 2 1 1 1 508 2,991 609 15 6 3 5 67 3,696 28 6 2 36 3,405 689 58 8 4 6 70 4,240
ครุศาสตร์อุตสาหกรรม 363 87 1 9 460 363 87 1 9 460
ค.อ.บ.วิศวกรรมโยธา 133 17 2 152 133 17 2 152
ค.อ.บ.วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม 154 55 1 6 216 154 55 1 6 216
ค.อ.บ.วิศวกรรมอุตสาหการ 76 15 1 92 76 15 1 92
วิศวกรรมเครื่องกล 55 19 1 75 731 113 5 1 15 865 14 4 18 800 136 5 1 1 15 958
ปวส.ช่างยนต์ 55 19 1 75 55 19 1 75
วศ.บ.วิศวกรรมเครื่องจักรกลเกษตร 11 11 11 11
วศ.บ.วิศวกรรมเหมืองแร่ 112 5 1 3 121 112 5 1 3 121
วศ.บ.วิศวกรรมเครื่องกล 407 84 3 1 10 505 407 84 3 1 10 505
อส.บ.เทคโนโลยีเครื่องกล 109 13 122 109 13 122
วศ.บ.วิศวกรรมเกษตรและชีวภาพ 92 11 1 2 106 92 11 1 2 106
วศ.ม.วิศวกรรมเครื่องกล 14 4 18 14 4 18
วิศวกรรมไฟฟ้า 188 37 41 1 1 1 269 860 247 5 2 1 1 24 1,140 14 2 2 18 1,062 286 46 3 1 2 27 1,427
ปวส.เทคนิคคอมพิวเตอร์ 18 3 21 18 3 21
ปวส.ไฟฟ้า 65 3 1 69 65 3 1 69
ปวส.อิเล็กทรอนิกส์ 105 31 41 1 1 179 105 31 41 1 1 179
วศ.บ.วิศวกรรมไฟฟ้า 351 70 2 1 9 433 351 70 2 1 9 433
วศ.บ.วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 294 112 1 2 1 9 419 294 112 1 2 1 9 419
อส.บ.เทคโนโลยีโทรคมนาคม 47 10 57 47 10 57
วศ.บ.วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ 168 55 2 6 231 168 55 2 6 231
วศ.ม.วิศวกรรมไฟฟ้า 14 2 2 18 14 2 2 18
วิศวกรรมโยธาและสิ่งแวดล้อม 425 55 1 2 7 490 425 55 1 2 7 490
วศ.บ.วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม 101 17 2 120 101 17 2 120
วศ.บ.วิศวกรรมโยธา 324 38 1 2 5 370 324 38 1 2 5 370
วิศวกรรมอุตสาหการ 143 18 2 1 164 612 107 5 2 1 2 12 741 755 125 7 2 2 2 12 905
ปวส.ช่างโลหะ 50 1 1 52 50 1 1 52
ปวส.เทคนิคอุตสาหกรรม 41 13 1 1 56 41 13 1 1 56
ปวส.ช่างกลโรงงาน 52 4 56 52 4 56
วศ.บ.วิศวกรรมอุตสาหการ 298 65 2 1 8 374 298 65 2 1 8 374
อส.บ.เทคโนโลยีอุตสาหการ 72 2 1 1 76 72 2 1 1 76
วศ.บ.วิศวกรรมแม่พิมพ์ 242 40 2 2 1 4 291 242 40 2 2 1 4 291
รวมทั้งหมด 386 74 43 2 1 1 1 508 2,991 609 15 6 3 5 67 3,696 28 6 2 36 3,405 689 58 8 4 6 70 4,240