ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามระดับการศึกษา (แบ่งตามภูมิภาคที่จบการศึกษา) เทอม 2/2559 คณะศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์ ( ข้อมูลเดือน มีนาคม ) เขตพื้นที่ เชียงใหม่
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ เชียงใหม่
ป.ตรี ป.โท รวมทั้งหมด
ภาคเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคตะวันตก ภาคตะวันออก ภาคใต้ ไม่ระบุ รวม ภาคเหนือ รวม ภาคเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคตะวันตก ภาคตะวันออก ภาคใต้ ไม่ระบุ รวม
ศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์ 1,580 161 9 6 3 5 57 1,821 6 6 1,586 161 9 6 3 5 57 1,827
การออกแบบ 572 69 4 1 2 19 667 6 6 578 69 4 1 2 19 673
ศป.บ.ออกแบบสื่อสาร 221 31 7 259 221 31 7 259
ศป.บ.สิ่งทอและเครื่องประดับ 159 27 3 1 4 194 159 27 3 1 4 194
ศป.บ.ออกแบบอุตสาหกรรม 192 11 1 1 1 8 214 192 11 1 1 1 8 214
ศป.ม.ศิลปะและการออกแบบสร้างสรรค์ 6 6 6 6
เทคโนโลยีศิลป์ 249 24 1 1 1 3 279 249 24 1 1 1 3 279
ทล.บ.เทคโนโลยีการพิมพ์และบรรจุภัณฑ์ 179 16 1 196 179 16 1 196
ทล.บ.เซรามิก 70 8 1 1 3 83 70 8 1 1 3 83
ศิลปกรรม 328 30 2 3 10 373 328 30 2 3 10 373
ศล.บ.ทัศนศิลป์ 328 30 2 3 10 373 328 30 2 3 10 373
สถาปัตยกรรม 431 38 2 2 1 3 25 502 431 38 2 2 1 3 25 502
สถ.บ.เทคโนโลยีสถาปัตยกรรม 20 1 1 22 20 1 1 22
สถ.บ.สถาปัตยกรรมภายใน 148 19 1 1 1 12 182 148 19 1 1 1 12 182
สถ.บ.สถาปัตยกรรม 263 18 1 1 3 12 298 263 18 1 1 3 12 298
รวมทั้งหมด 1,580 161 9 6 3 5 57 1,821 6 6 1,586 161 9 6 3 5 57 1,827