ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามระดับการศึกษา (แบ่งตามภูมิภาคที่จบการศึกษา) เทอม 2/2559 คณะวิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ ( ข้อมูลเดือน มีนาคม ) เขตพื้นที่ เชียงใหม่
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ เชียงใหม่
ปวช. ป.ตรี รวมทั้งหมด
ภาคเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวันตก ภาคตะวันออก ภาคใต้ ไม่ระบุ รวม ภาคเหนือ ภาคกลาง ไม่ระบุ รวม ภาคเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวันตก ภาคตะวันออก ภาคใต้ ไม่ระบุ รวม
วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ 359 9 1 2 1 8 380 63 4 1 68 422 13 1 2 1 9 448
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาเทคโนโลยี 359 9 1 2 1 8 380 359 9 1 2 1 8 380
ปวช.เตรียมวิศวกรรมศาสตร์ 210 6 1 1 6 224 210 6 1 1 6 224
ปวช.เตรียมบริหารธุรกิจ 78 1 79 78 1 79
ปวช.เตรียมสถาปัตยกรรมศาสตร์ 71 2 2 2 77 71 2 2 2 77
สหวิทยาการ 63 4 1 68 63 4 1 68
วศ.บ.วิศวกรรมอาหาร 5 1 6 5 1 6
วท.บ.วิศวกรรมกระบวนการอาหาร 58 3 1 62 58 3 1 62
รวมทั้งหมด 359 9 1 2 1 8 380 63 4 1 68 422 13 1 2 1 9 448