ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามระดับการศึกษา (แบ่งตามภูมิภาคที่จบการศึกษา) เทอม 2/2559 คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ ( ข้อมูลเดือน มีนาคม ) เขตพื้นที่ ลำปาง
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ ลำปาง
ปวส. ป.ตรี รวมทั้งหมด
ภาคเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคตะวันตก ไม่ระบุ รวม ภาคเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคตะวันตก ภาคใต้ ไม่ระบุ รวม ภาคเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคตะวันตก ภาคใต้ ไม่ระบุ รวม
บริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ 195 9 2 4 2 212 1,095 65 8 8 1 12 1,189 1,290 74 10 12 1 14 1,401
บริหารธุรกิจ 153 5 2 2 2 164 594 26 5 6 1 7 639 747 31 7 8 1 9 803
ปวส.การจัดการ 81 1 1 1 2 86 81 1 1 1 2 86
ปวส.คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 31 1 32 31 1 32
ปวส.การตลาด 41 3 1 1 46 41 3 1 1 46
บธ.บ.การจัดการ 314 9 3 3 3 332 314 9 3 3 3 332
บธ.บ.การตลาด 140 5 2 2 149 140 5 2 2 149
บธ.บ.ระบบสารสนเทศทางคอมพิวเตอร์ 140 12 2 1 1 2 158 140 12 2 1 1 2 158
บัญชี 42 4 2 48 354 23 2 3 382 396 27 4 3 430
ปวส.การบัญชี 42 4 2 48 42 4 2 48
บช.บ.การบัญชี 354 23 2 3 382 354 23 2 3 382
ศิลปศาสตร์ 147 16 3 2 168 147 16 3 2 168
ศศ.บ.การท่องเที่ยวและการโรงแรม 97 8 2 1 108 97 8 2 1 108
ศศ.บ.ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล 50 8 1 1 60 50 8 1 1 60
รวมทั้งหมด 195 9 2 4 2 212 1,095 65 8 8 1 12 1,189 1,290 74 10 12 1 14 1,401