ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามระดับการศึกษา (แบ่งตามภูมิภาคที่จบการศึกษา) เทอม 2/2559 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร ( ข้อมูลเดือน มีนาคม ) เขตพื้นที่ ลำปาง
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ ลำปาง
ปวส. ป.ตรี ป.โท รวมทั้งหมด
ภาคเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวันตก ไม่ระบุ รวม ภาคเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคตะวันตก ภาคตะวันออก ภาคใต้ ไม่ระบุ รวม ภาคเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ไม่ระบุ รวม ภาคเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคตะวันตก ภาคตะวันออก ภาคใต้ ไม่ระบุ รวม
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร 48 2 2 2 54 442 42 4 5 3 3 8 507 7 2 1 1 11 497 46 5 7 3 3 11 572
พืชศาสตร์ 11 1 1 13 159 18 3 2 1 1 4 188 4 1 5 174 19 4 2 1 1 5 206
ปวส.พืชศาสตร์ 11 1 1 13 11 1 1 13
ทล.บ.เทคโนโลยีภูมิทัศน์ 45 5 1 1 52 45 5 1 1 52
วท.บ.พืชศาสตร์ 114 13 3 2 1 3 136 114 13 3 2 1 3 136
วท.ม.พืชศาสตร์ 4 1 5 4 1 5
สัตวศาสตร์และประมง 31 1 2 1 35 198 19 1 2 2 3 225 229 20 1 2 2 2 4 260
ปวส.สัตวศาสตร์ 19 1 1 1 22 19 1 1 1 22
ปวส.ประมง 12 1 13 12 1 13
วท.บ.สัตวศาสตร์ 149 9 1 2 1 3 165 149 9 1 2 1 3 165
วท.บ.ประมง 49 10 1 60 49 10 1 60
อุตสาหกรรมเกษตร 6 6 85 5 3 1 94 3 2 1 6 94 7 3 2 106
ปวส.เทคโนโลยีการอาหาร 6 6 6 6
วท.บ.วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 65 3 3 71 65 3 3 71
วท.บ.พัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร 20 2 1 23 20 2 1 23
วท.ม.เทคโนโลยีการเกษตร 3 2 1 6 3 2 1 6
รวมทั้งหมด 48 2 2 2 54 442 42 4 5 3 3 8 507 7 2 1 1 11 497 46 5 7 3 3 11 572