ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามระดับการศึกษา (แบ่งตามภูมิภาคที่จบการศึกษา) เทอม 2/2559 คณะวิศวกรรมศาสตร์ ( ข้อมูลเดือน มีนาคม ) เขตพื้นที่ ลำปาง
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ ลำปาง
ปวส. ป.ตรี รวมทั้งหมด
ภาคเหนือ ภาคกลาง ไม่ระบุ รวม ภาคเหนือ ภาคกลาง ไม่ระบุ รวม ภาคเหนือ ภาคกลาง ไม่ระบุ รวม
วิศวกรรมศาสตร์ 106 2 2 110 234 11 1 246 340 13 3 356
วิศวกรรมเครื่องกล 46 1 47 68 4 1 73 114 5 1 120
ปวส.ช่างยนต์ 36 1 37 36 1 37
ปวส.ช่างกลเกษตร 10 10 10 10
อส.บ.เทคโนโลยีเครื่องกล 68 4 1 73 68 4 1 73
วิศวกรรมไฟฟ้า 42 1 2 45 74 6 80 116 7 2 125
ปวส.ไฟฟ้า 42 1 2 45 42 1 2 45
อส.บ.เทคโนโลยีไฟฟ้า 74 6 80 74 6 80
วิศวกรรมอุตสาหการ 18 18 92 1 93 110 1 111
ปวส.เทคนิคอุตสาหกรรม 18 18 18 18
อส.บ.เทคโนโลยีอุตสาหการ 92 1 93 92 1 93
รวมทั้งหมด 106 2 2 110 234 11 1 246 340 13 3 356