ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามระดับการศึกษา (แบ่งตามภูมิภาคที่จบการศึกษา) เทอม 2/2559 คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ ( ข้อมูลเดือน พฤษภาคม ) เขตพื้นที่ เชียงราย
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ เชียงราย
ป.ตรี รวมทั้งหมด
ภาคเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคตะวันตก ภาคตะวันออก ไม่ระบุ รวม ภาคเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคตะวันตก ภาคตะวันออก ไม่ระบุ รวม
บริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ 686 67 2 2 2 9 768 686 67 2 2 2 9 768
บริหารธุรกิจ 364 34 2 1 7 408 364 34 2 1 7 408
บธ.บ.การจัดการ 148 9 1 4 162 148 9 1 4 162
บธ.บ.การตลาด 118 18 1 1 138 118 18 1 1 138
บธ.บ.ระบบสารสนเทศทางคอมพิวเตอร์ 98 7 1 2 108 98 7 1 2 108
บัญชี 231 30 2 263 231 30 2 263
บช.บ.การบัญชี 231 30 2 263 231 30 2 263
เรียนรวม(บริหารธุรกิจ) 70 2 72 70 2 72
บธ.บ.(การจัดการ/การตลาด/ระบบสารสนเทศฯ)บช.บ.การบัญชี 70 2 72 70 2 72
ศิลปศาสตร์ 21 3 1 25 21 3 1 25
ศศ.บ.การท่องเที่ยวและการโรงแรม 21 3 1 25 21 3 1 25
รวมทั้งหมด 686 67 2 2 2 9 768 686 67 2 2 2 9 768