ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามระดับการศึกษา (แบ่งตามภูมิภาคที่จบการศึกษา) เทอม 2/2559 คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ ( ข้อมูลเดือน พฤษภาคม ) เขตพื้นที่ ตาก
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ ตาก
ปวส. ป.ตรี รวมทั้งหมด
ภาคเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวันตก ไม่ระบุ รวม ภาคเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคตะวันตก ภาคตะวันออก ไม่ระบุ รวม ภาคเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคตะวันตก ภาคตะวันออก ไม่ระบุ รวม
บริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ 9 38 67 2 116 96 330 1 712 1 17 1,157 105 368 1 779 1 19 1,273
บริหารธุรกิจ 6 23 53 82 36 168 1 354 1 7 567 42 191 1 407 1 7 649
ปวส.การจัดการ 1 9 21 31 1 9 21 31
ปวส.คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 5 14 32 51 5 14 32 51
บธ.บ.การจัดการ 11 70 1 131 1 2 216 11 70 1 131 1 2 216
บธ.บ.การตลาด 9 41 76 1 127 9 41 76 1 127
บธ.บ.ระบบสารสนเทศทางคอมพิวเตอร์ 16 57 147 4 224 16 57 147 4 224
บัญชี 3 15 14 2 34 47 120 194 7 368 50 135 208 9 402
ปวส.การบัญชี 3 15 14 2 34 3 15 14 2 34
บช.บ.การบัญชี 47 120 194 7 368 47 120 194 7 368
ศิลปศาสตร์ 13 42 164 3 222 13 42 164 3 222
ศศ.บ.การท่องเที่ยวและการโรงแรม 7 24 55 1 87 7 24 55 1 87
ศศ.บ.ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล 6 18 109 2 135 6 18 109 2 135
รวมทั้งหมด 9 38 67 2 116 96 330 1 712 1 17 1,157 105 368 1 779 1 19 1,273