ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามระดับการศึกษา (แบ่งตามภูมิภาคที่จบการศึกษา) เทอม 2/2559 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร ( ข้อมูลเดือน พฤษภาคม ) เขตพื้นที่ ตาก
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ ตาก
ป.ตรี รวมทั้งหมด
ภาคเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวันตก ภาคตะวันออก ไม่ระบุ รวม ภาคเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวันตก ภาคตะวันออก ไม่ระบุ รวม
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร 9 33 113 1 3 159 9 33 113 1 3 159
วิทยาศาสตร์ 4 15 61 1 2 83 4 15 61 1 2 83
วท.บ.เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ 2 1 3 2 1 3
วท.บ.เทคโนโลยีสารสนเทศ 4 15 59 1 1 80 4 15 59 1 1 80
อุตสาหกรรมเกษตร 5 18 52 1 76 5 18 52 1 76
คศ.บ.คหกรรมศาสตร์ 5 18 52 1 76 5 18 52 1 76
รวมทั้งหมด 9 33 113 1 3 159 9 33 113 1 3 159