ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามระดับการศึกษา (แบ่งตามภูมิภาคที่จบการศึกษา) เทอม 2/2559 คณะวิศวกรรมศาสตร์ ( ข้อมูลเดือน พฤษภาคม ) เขตพื้นที่ ตาก
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ ตาก
ปวส. ป.ตรี รวมทั้งหมด
ภาคเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวันตก ภาคใต้ ไม่ระบุ รวม ภาคเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคตะวันตก ภาคตะวันออก ภาคใต้ ไม่ระบุ รวม ภาคเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคตะวันตก ภาคตะวันออก ภาคใต้ ไม่ระบุ รวม
วิศวกรรมศาสตร์ 59 194 338 1 2 594 326 663 3 543 3 1 25 1,564 385 857 3 881 3 2 27 2,158
วิศวกรรมเครื่องกล 12 56 101 1 170 104 137 77 1 3 322 116 193 178 1 4 492
ปวส.ช่างจักรกลหนัก 10 20 56 86 10 20 56 86
ปวส.ช่างยนต์ 2 36 45 1 84 2 36 45 1 84
วศ.บ.วิศวกรรมเครื่องกล 55 101 57 1 3 217 55 101 57 1 3 217
ค.อ.บ.วิศวกรรมเครื่องกล 49 36 20 105 49 36 20 105
วิศวกรรมไฟฟ้า 16 59 110 1 186 130 272 2 223 1 1 11 640 146 331 2 333 1 2 11 826
ปวส.ไฟฟ้า 5 20 51 76 5 20 51 76
ปวส.เทคนิคคอมพิวเตอร์ 9 18 32 1 60 9 18 32 1 60
ปวส.อิเล็กทรอนิกส์ 2 21 27 50 2 21 27 50
วศ.บ.วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 37 58 70 1 3 169 37 58 70 1 3 169
วศ.บ.วิศวกรรมไฟฟ้า 45 116 1 79 1 2 244 45 116 1 79 1 2 244
วศ.บ.วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ 13 60 25 2 100 13 60 25 2 100
ค.อ.บ.วิศวกรรมไฟฟ้า 35 38 1 49 4 127 35 38 1 49 4 127
วิศวกรรมโยธาและสิ่งแวดล้อม 12 37 46 1 96 50 138 1 113 3 305 62 175 1 159 4 401
ปวส.ช่างก่อสร้าง 12 37 46 1 96 12 37 46 1 96
วศ.บ.วิศวกรรมโยธา 50 138 1 113 3 305 50 138 1 113 3 305
วิศวกรรมอุตสาหการ 19 42 81 142 42 116 130 1 8 297 61 158 211 1 8 439
ปวส.ช่างกลโรงงาน 10 37 32 79 10 37 32 79
ปวส.ช่างโลหะ 9 5 49 63 9 5 49 63
วศ.บ.วิศวกรรมอุตสาหการ 29 105 105 1 6 246 29 105 105 1 6 246
ค.อ.บ.วิศวกรรมอุตสาหการ 13 11 25 2 51 13 11 25 2 51
รวมทั้งหมด 59 194 338 1 2 594 326 663 3 543 3 1 25 1,564 385 857 3 881 3 2 27 2,158