ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามระดับการศึกษา (แบ่งตามภูมิภาคที่จบการศึกษา) เทอม 2/2559 คณะวิศวกรรมศาสตร์ ( ข้อมูลเดือน พฤษภาคม ) เขตพื้นที่ ตาก
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ ตาก
ปวส. ป.ตรี รวมทั้งหมด
ภาคเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวันตก ภาคใต้ ไม่ระบุ รวม ภาคเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคตะวันตก ภาคตะวันออก ภาคใต้ ไม่ระบุ รวม ภาคเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคตะวันตก ภาคตะวันออก ภาคใต้ ไม่ระบุ รวม
วิศวกรรมศาสตร์ 59 194 338 1 2 594 326 663 3 543 3 1 25 1,564 385 857 3 881 3 2 27 2,158
ครุศาสตร์อุตสาหกรรม 97 85 1 94 6 283 97 85 1 94 6 283
ค.อ.บ.วิศวกรรมไฟฟ้า 35 38 1 49 4 127 35 38 1 49 4 127
ค.อ.บ.วิศวกรรมอุตสาหการ 13 11 25 2 51 13 11 25 2 51
ค.อ.บ.วิศวกรรมเครื่องกล 49 36 20 105 49 36 20 105
วิศวกรรมเครื่องกล 12 56 101 1 170 55 101 57 1 3 217 67 157 158 1 4 387
ปวส.ช่างจักรกลหนัก 10 20 56 86 10 20 56 86
ปวส.ช่างยนต์ 2 36 45 1 84 2 36 45 1 84
วศ.บ.วิศวกรรมเครื่องกล 55 101 57 1 3 217 55 101 57 1 3 217
วิศวกรรมไฟฟ้า 16 59 110 1 186 95 234 1 174 1 1 7 513 111 293 1 284 1 2 7 699
ปวส.เทคนิคคอมพิวเตอร์ 9 18 32 1 60 9 18 32 1 60
ปวส.ไฟฟ้า 5 20 51 76 5 20 51 76
ปวส.อิเล็กทรอนิกส์ 2 21 27 50 2 21 27 50
วศ.บ.วิศวกรรมไฟฟ้า 45 116 1 79 1 2 244 45 116 1 79 1 2 244
วศ.บ.วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 37 58 70 1 3 169 37 58 70 1 3 169
วศ.บ.วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ 13 60 25 2 100 13 60 25 2 100
วิศวกรรมโยธาและสิ่งแวดล้อม 12 37 46 1 96 50 138 1 113 3 305 62 175 1 159 4 401
ปวส.ช่างก่อสร้าง 12 37 46 1 96 12 37 46 1 96
วศ.บ.วิศวกรรมโยธา 50 138 1 113 3 305 50 138 1 113 3 305
วิศวกรรมอุตสาหการ 19 42 81 142 29 105 105 1 6 246 48 147 186 1 6 388
ปวส.ช่างโลหะ 9 5 49 63 9 5 49 63
ปวส.ช่างกลโรงงาน 10 37 32 79 10 37 32 79
วศ.บ.วิศวกรรมอุตสาหการ 29 105 105 1 6 246 29 105 105 1 6 246
รวมทั้งหมด 59 194 338 1 2 594 326 663 3 543 3 1 25 1,564 385 857 3 881 3 2 27 2,158