ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามระดับการศึกษา (แบ่งตามภูมิภาคที่จบการศึกษา) เทอม 2/2559 คณะศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์ ( ข้อมูลเดือน พฤษภาคม ) เขตพื้นที่ ตาก
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ ตาก
ป.ตรี รวมทั้งหมด
ภาคเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคตะวันตก ภาคตะวันออก ไม่ระบุ รวม ภาคเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคตะวันตก ภาคตะวันออก ไม่ระบุ รวม
ศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์ 3 30 1 56 1 5 96 3 30 1 56 1 5 96
การออกแบบ 3 30 1 56 1 5 96 3 30 1 56 1 5 96
ศป.บ.ออกแบบอุตสาหกรรม 3 30 1 56 1 5 96 3 30 1 56 1 5 96
รวมทั้งหมด 3 30 1 56 1 5 96 3 30 1 56 1 5 96