ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามระดับการศึกษา (แบ่งตามภูมิภาคที่จบการศึกษา) เทอม 2/2559 คณะวิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ ( ข้อมูลเดือน พฤษภาคม ) เขตพื้นที่ ตาก
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ ตาก
ปวช. รวมทั้งหมด
ภาคเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวันตก ไม่ระบุ รวม ภาคเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวันตก ไม่ระบุ รวม
วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ 4 10 27 19 60 4 10 27 19 60
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาเทคโนโลยี 4 10 27 19 60 4 10 27 19 60
ปวช.เตรียมวิศวกรรมศาสตร์ 4 10 27 19 60 4 10 27 19 60
รวมทั้งหมด 4 10 27 19 60 4 10 27 19 60