ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามระดับการศึกษา (แบ่งตามภูมิภาคที่จบการศึกษา) เทอม 2/2559 คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ ( ข้อมูลเดือน พฤษภาคม ) เขตพื้นที่ น่าน
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ น่าน
ป.ตรี รวมทั้งหมด
ภาคเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคใต้ ไม่ระบุ รวม ภาคเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคใต้ ไม่ระบุ รวม
บริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ 649 20 3 2 8 682 649 20 3 2 8 682
บริหารธุรกิจ 365 11 2 1 7 386 365 11 2 1 7 386
บธ.บ.การจัดการ 194 5 2 1 202 194 5 2 1 202
บธ.บ.การตลาด 55 3 58 55 3 58
บธ.บ.ระบบสารสนเทศทางคอมพิวเตอร์ 116 3 7 126 116 3 7 126
บัญชี 217 7 1 1 226 217 7 1 1 226
บช.บ.การบัญชี 217 7 1 1 226 217 7 1 1 226
ศิลปศาสตร์ 67 2 1 70 67 2 1 70
ศศ.บ.ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล 67 2 1 70 67 2 1 70
รวมทั้งหมด 649 20 3 2 8 682 649 20 3 2 8 682