ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามระดับการศึกษา (แบ่งตามภูมิภาคที่จบการศึกษา) เทอม 2/2559 คณะวิศวกรรมศาสตร์ ( ข้อมูลเดือน พฤษภาคม ) เขตพื้นที่ น่าน
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ น่าน
ปวส. ป.ตรี รวมทั้งหมด
ภาคเหนือ ภาคกลาง รวม ภาคเหนือ ภาคกลาง รวม ภาคเหนือ ภาคกลาง รวม
วิศวกรรมศาสตร์ 101 4 105 64 3 67 165 7 172
วิศวกรรมเครื่องกล 72 1 73 37 37 109 1 110
ปวส.ช่างยนต์ 72 1 73 72 1 73
อส.บ.เทคโนโลยีเครื่องกล 37 37 37 37
วิศวกรรมไฟฟ้า 29 3 32 19 19 48 3 51
ปวส.ไฟฟ้า 29 3 32 29 3 32
อส.บ.เทคโนโลยีไฟฟ้า 19 19 19 19
วิศวกรรมอุตสาหการ 8 3 11 8 3 11
อส.บ.เทคโนโลยีอุตสาหการ 8 3 11 8 3 11
รวมทั้งหมด 101 4 105 64 3 67 165 7 172