ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามระดับการศึกษา (แบ่งตามภูมิภาคที่จบการศึกษา) เทอม 2/2559 คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ ( ข้อมูลเดือน พฤษภาคม ) เขตพื้นที่ พิษณุโลก
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ พิษณุโลก
ปวส. ป.ตรี รวมทั้งหมด
ภาคเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ รวม ภาคเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคตะวันตก ภาคตะวันออก ไม่ระบุ รวม ภาคเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคตะวันตก ภาคตะวันออก ไม่ระบุ รวม
บริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ 4 78 2 84 29 256 5 5 1 3 299 33 334 7 5 1 3 383
บริหารธุรกิจ 4 78 2 84 27 217 4 3 3 254 31 295 6 3 3 338
ปวส.การจัดการ 2 44 2 48 2 44 2 48
ปวส.คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 2 34 36 2 34 36
บธ.บ.การจัดการ 17 140 4 1 3 165 17 140 4 1 3 165
บธ.บ.ระบบสารสนเทศทางคอมพิวเตอร์ 10 77 2 89 10 77 2 89
ศิลปศาสตร์ 2 39 1 2 1 45 2 39 1 2 1 45
ศศ.บ.ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล 2 39 1 2 1 45 2 39 1 2 1 45
รวมทั้งหมด 4 78 2 84 29 256 5 5 1 3 299 33 334 7 5 1 3 383