ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามระดับการศึกษา (แบ่งตามภูมิภาคที่จบการศึกษา) เทอม 2/2559 คณะวิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ ( ข้อมูลเดือน พฤษภาคม ) เขตพื้นที่ เชียงใหม่
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ เชียงใหม่
ปวช. ป.ตรี รวมทั้งหมด
ภาคเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวันออก ภาคใต้ ไม่ระบุ รวม ภาคเหนือ ภาคกลาง ไม่ระบุ รวม ภาคเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวันออก ภาคใต้ ไม่ระบุ รวม
วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ 246 8 2 1 2 259 61 3 1 65 307 11 2 1 3 324
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาเทคโนโลยี 246 8 2 1 2 259 246 8 2 1 2 259
ปวช.เตรียมวิศวกรรมศาสตร์ 143 6 1 1 151 143 6 1 1 151
ปวช.เตรียมบริหารธุรกิจ 56 1 57 56 1 57
ปวช.เตรียมสถาปัตยกรรมศาสตร์ 47 1 2 1 51 47 1 2 1 51
สหวิทยาการ 61 3 1 65 61 3 1 65
วศ.บ.วิศวกรรมอาหาร 5 1 6 5 1 6
วท.บ.วิศวกรรมกระบวนการอาหาร 56 2 1 59 56 2 1 59
รวมทั้งหมด 246 8 2 1 2 259 61 3 1 65 307 11 2 1 3 324