ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามระดับการศึกษา (แบ่งตามภูมิภาคที่จบการศึกษา) เทอม 2/2559 คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ ( ข้อมูลเดือน พฤษภาคม ) เขตพื้นที่ ลำปาง
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ ลำปาง
ปวส. ป.ตรี รวมทั้งหมด
ภาคเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคตะวันตก ไม่ระบุ รวม ภาคเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคตะวันตก ภาคใต้ ไม่ระบุ รวม ภาคเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคตะวันตก ภาคใต้ ไม่ระบุ รวม
บริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ 196 8 2 4 2 212 1,028 63 8 8 1 12 1,120 1,224 71 10 12 1 14 1,332
บริหารธุรกิจ 154 4 2 2 2 164 589 25 5 6 1 7 633 743 29 7 8 1 9 797
ปวส.การจัดการ 81 1 1 1 2 86 81 1 1 1 2 86
ปวส.คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 31 1 32 31 1 32
ปวส.การตลาด 42 2 1 1 46 42 2 1 1 46
บธ.บ.การจัดการ 308 9 3 3 3 326 308 9 3 3 3 326
บธ.บ.การตลาด 140 5 2 2 149 140 5 2 2 149
บธ.บ.ระบบสารสนเทศทางคอมพิวเตอร์ 141 11 2 1 1 2 158 141 11 2 1 1 2 158
บัญชี 42 4 2 48 301 22 2 3 328 343 26 4 3 376
ปวส.การบัญชี 42 4 2 48 42 4 2 48
บช.บ.การบัญชี 301 22 2 3 328 301 22 2 3 328
ศิลปศาสตร์ 138 16 3 2 159 138 16 3 2 159
ศศ.บ.การท่องเที่ยวและการโรงแรม 88 8 2 1 99 88 8 2 1 99
ศศ.บ.ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล 50 8 1 1 60 50 8 1 1 60
รวมทั้งหมด 196 8 2 4 2 212 1,028 63 8 8 1 12 1,120 1,224 71 10 12 1 14 1,332