ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามระดับการศึกษา (แบ่งตามภูมิภาคที่จบการศึกษา) เทอม 2/2559 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร ( ข้อมูลเดือน พฤษภาคม ) เขตพื้นที่ ลำปาง
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ ลำปาง
ปวส. ป.ตรี ป.โท รวมทั้งหมด
ภาคเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวันตก ไม่ระบุ รวม ภาคเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคตะวันตก ภาคตะวันออก ภาคใต้ ไม่ระบุ รวม ภาคเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ไม่ระบุ รวม ภาคเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคตะวันตก ภาคตะวันออก ภาคใต้ ไม่ระบุ รวม
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร 48 2 2 2 54 429 40 4 5 3 3 7 491 7 2 1 1 11 484 44 5 7 3 3 10 556
พืชศาสตร์ 11 1 1 13 153 17 3 2 1 1 3 180 4 1 5 168 18 4 2 1 1 4 198
ปวส.พืชศาสตร์ 11 1 1 13 11 1 1 13
ทล.บ.เทคโนโลยีภูมิทัศน์ 40 4 1 1 46 40 4 1 1 46
วท.บ.พืชศาสตร์ 113 13 3 2 1 2 134 113 13 3 2 1 2 134
วท.ม.พืชศาสตร์ 4 1 5 4 1 5
สัตวศาสตร์และประมง 31 1 2 1 35 190 19 1 2 2 3 217 221 20 1 2 2 2 4 252
ปวส.สัตวศาสตร์ 19 1 1 1 22 19 1 1 1 22
ปวส.ประมง 12 1 13 12 1 13
วท.บ.สัตวศาสตร์ 142 9 1 2 1 3 158 142 9 1 2 1 3 158
วท.บ.ประมง 48 10 1 59 48 10 1 59
อุตสาหกรรมเกษตร 6 6 86 4 3 1 94 3 2 1 6 95 6 3 2 106
ปวส.เทคโนโลยีการอาหาร 6 6 6 6
วท.บ.วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 65 3 3 71 65 3 3 71
วท.บ.พัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร 21 1 1 23 21 1 1 23
วท.ม.เทคโนโลยีการเกษตร 3 2 1 6 3 2 1 6
รวมทั้งหมด 48 2 2 2 54 429 40 4 5 3 3 7 491 7 2 1 1 11 484 44 5 7 3 3 10 556