ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามระดับการศึกษา (แบ่งตามภูมิภาคที่จบการศึกษา) เทอม 2/2559 คณะวิศวกรรมศาสตร์ ( ข้อมูลเดือน พฤษภาคม ) เขตพื้นที่ ลำปาง
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ ลำปาง
ปวส. ป.ตรี รวมทั้งหมด
ภาคเหนือ ภาคกลาง ไม่ระบุ รวม ภาคเหนือ ภาคกลาง ไม่ระบุ รวม ภาคเหนือ ภาคกลาง ไม่ระบุ รวม
วิศวกรรมศาสตร์ 92 2 2 96 153 5 1 159 245 7 3 255
วิศวกรรมเครื่องกล 33 1 34 47 3 1 51 80 4 1 85
ปวส.ช่างยนต์ 25 1 26 25 1 26
ปวส.ช่างกลเกษตร 8 8 8 8
อส.บ.เทคโนโลยีเครื่องกล 47 3 1 51 47 3 1 51
วิศวกรรมไฟฟ้า 41 1 2 44 59 2 61 100 3 2 105
ปวส.ไฟฟ้า 41 1 2 44 41 1 2 44
อส.บ.เทคโนโลยีไฟฟ้า 59 2 61 59 2 61
วิศวกรรมอุตสาหการ 18 18 47 47 65 65
ปวส.เทคนิคอุตสาหกรรม 18 18 18 18
อส.บ.เทคโนโลยีอุตสาหการ 47 47 47 47
รวมทั้งหมด 92 2 2 96 153 5 1 159 245 7 3 255