ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามระดับการศึกษา (แบ่งตามภูมิภาคที่จบการศึกษา) เทอม 1/2560 คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ ( ข้อมูลเดือน มิถุนายน ) เขตพื้นที่ เชียงราย
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ เชียงราย
ป.ตรี รวมทั้งหมด
ภาคเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคตะวันตก ภาคตะวันออก ไม่ระบุ รวม ภาคเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคตะวันตก ภาคตะวันออก ไม่ระบุ รวม
บริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ 882 53 3 2 2 11 953 882 53 3 2 2 11 953
บริหารธุรกิจ 513 28 3 1 8 553 513 28 3 1 8 553
บธ.บ.การจัดการ 210 7 1 4 222 210 7 1 4 222
บธ.บ.การตลาด 177 14 1 1 193 177 14 1 1 193
บธ.บ.ระบบสารสนเทศทางคอมพิวเตอร์ 126 7 2 3 138 126 7 2 3 138
บัญชี 348 22 2 3 375 348 22 2 3 375
บช.บ.การบัญชี 348 22 2 3 375 348 22 2 3 375
ศิลปศาสตร์ 21 3 1 25 21 3 1 25
ศศ.บ.การท่องเที่ยวและการโรงแรม 21 3 1 25 21 3 1 25
รวมทั้งหมด 882 53 3 2 2 11 953 882 53 3 2 2 11 953