ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามระดับการศึกษา (แบ่งตามภูมิภาคที่จบการศึกษา) เทอม 1/2560 คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ ( ข้อมูลเดือน มิถุนายน ) เขตพื้นที่ ตาก
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ ตาก
ปวส. ป.ตรี รวมทั้งหมด
ภาคตะวันตก ไม่ระบุ รวม ภาคเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคตะวันตก ภาคตะวันออก ไม่ระบุ รวม ภาคเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคตะวันตก ภาคตะวันออก ไม่ระบุ รวม
บริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ 16 2 18 125 234 2 910 1 15 1,287 125 234 2 926 1 17 1,305
บริหารธุรกิจ 16 16 41 98 2 480 1 5 627 41 98 2 496 1 5 643
ปวส.การจัดการ 3 3 3 3
ปวส.คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 13 13 13 13
บธ.บ.การจัดการ 9 29 1 178 1 2 220 9 29 1 178 1 2 220
บธ.บ.การตลาด 14 20 139 173 14 20 139 173
บธ.บ.ระบบสารสนเทศทางคอมพิวเตอร์ 18 49 1 163 3 234 18 49 1 163 3 234
บัญชี 2 2 69 110 249 7 435 69 110 249 9 437
ปวส.การบัญชี 2 2 2 2
บช.บ.การบัญชี 69 110 249 7 435 69 110 249 7 435
ศิลปศาสตร์ 15 26 181 3 225 15 26 181 3 225
ศศ.บ.การท่องเที่ยวและการโรงแรม 8 16 62 1 87 8 16 62 1 87
ศศ.บ.ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล 7 10 119 2 138 7 10 119 2 138
รวมทั้งหมด 16 2 18 125 234 2 910 1 15 1,287 125 234 2 926 1 17 1,305