ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามระดับการศึกษา (แบ่งตามภูมิภาคที่จบการศึกษา) เทอม 1/2560 คณะวิศวกรรมศาสตร์ ( ข้อมูลเดือน มิถุนายน ) เขตพื้นที่ ตาก
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ ตาก
ปวส. ป.ตรี รวมทั้งหมด
ภาคเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวันตก ภาคตะวันออก ภาคใต้ ไม่ระบุ รวม ภาคเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคตะวันตก ภาคตะวันออก ภาคใต้ ไม่ระบุ รวม ภาคเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคตะวันตก ภาคตะวันออก ภาคใต้ ไม่ระบุ รวม
วิศวกรรมศาสตร์ 92 132 491 1 1 1 718 428 689 6 744 3 2 20 1,892 520 821 6 1,235 4 3 21 2,610
ครุศาสตร์อุตสาหกรรม 126 100 1 115 1 6 349 126 100 1 115 1 6 349
ค.อ.บ.วิศวกรรมไฟฟ้า 44 45 1 56 1 4 151 44 45 1 56 1 4 151
ค.อ.บ.วิศวกรรมอุตสาหการ 13 20 30 2 65 13 20 30 2 65
ค.อ.บ.วิศวกรรมเครื่องกล 69 35 29 133 69 35 29 133
วิศวกรรมเครื่องกล 20 28 129 177 75 108 87 1 3 274 95 136 216 1 3 451
ปวส.ช่างจักรกลหนัก 8 10 73 91 8 10 73 91
ปวส.ช่างยนต์ 12 18 56 86 12 18 56 86
วศ.บ.วิศวกรรมเครื่องกล 75 108 87 1 3 274 75 108 87 1 3 274
วิศวกรรมไฟฟ้า 26 52 172 1 1 252 129 250 2 247 1 1 4 634 155 302 2 419 2 2 4 886
ปวส.เทคนิคคอมพิวเตอร์ 9 14 54 1 1 79 9 14 54 1 1 79
ปวส.ไฟฟ้า 11 17 80 108 11 17 80 108
ปวส.อิเล็กทรอนิกส์ 6 21 38 65 6 21 38 65
วศ.บ.วิศวกรรมไฟฟ้า 64 125 1 123 1 1 315 64 125 1 123 1 1 315
วศ.บ.วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 49 61 83 1 1 195 49 61 83 1 1 195
วศ.บ.วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ 16 64 1 41 2 124 16 64 1 41 2 124
วิศวกรรมโยธาและสิ่งแวดล้อม 20 23 99 1 143 66 136 2 144 3 351 86 159 2 243 4 494
ปวส.ช่างก่อสร้าง 20 23 99 1 143 20 23 99 1 143
วศ.บ.วิศวกรรมโยธา 66 136 2 144 3 351 66 136 2 144 3 351
วิศวกรรมอุตสาหการ 26 29 91 146 32 95 1 151 1 4 284 58 124 1 242 1 4 430
ปวส.ช่างโลหะ 10 9 48 67 10 9 48 67
ปวส.ช่างกลโรงงาน 16 20 43 79 16 20 43 79
วศ.บ.วิศวกรรมอุตสาหการ 32 95 1 151 1 4 284 32 95 1 151 1 4 284
รวมทั้งหมด 92 132 491 1 1 1 718 428 689 6 744 3 2 20 1,892 520 821 6 1,235 4 3 21 2,610