ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามระดับการศึกษา (แบ่งตามภูมิภาคที่จบการศึกษา) เทอม 1/2560 คณะศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์ ( ข้อมูลเดือน มิถุนายน ) เขตพื้นที่ ตาก
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ ตาก
ป.ตรี รวมทั้งหมด
ภาคเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวันตก ภาคตะวันออก ไม่ระบุ รวม ภาคเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวันตก ภาคตะวันออก ไม่ระบุ รวม
ศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์ 6 12 66 1 2 87 6 12 66 1 2 87
การออกแบบ 6 12 66 1 2 87 6 12 66 1 2 87
ศป.บ.ออกแบบอุตสาหกรรม 6 12 66 1 2 87 6 12 66 1 2 87
รวมทั้งหมด 6 12 66 1 2 87 6 12 66 1 2 87