ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามระดับการศึกษา (แบ่งตามภูมิภาคที่จบการศึกษา) เทอม 1/2560 คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ ( ข้อมูลเดือน มิถุนายน ) เขตพื้นที่ น่าน
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ น่าน
ป.ตรี รวมทั้งหมด
ภาคเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคใต้ ไม่ระบุ รวม ภาคเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคใต้ ไม่ระบุ รวม
บริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ 781 20 4 3 29 837 781 20 4 3 29 837
บริหารธุรกิจ 435 10 3 2 19 469 435 10 3 2 19 469
บธ.บ.การจัดการ 231 2 3 2 7 245 231 2 3 2 7 245
บธ.บ.การตลาด 78 4 3 85 78 4 3 85
บธ.บ.ระบบสารสนเทศทางคอมพิวเตอร์ 126 4 9 139 126 4 9 139
บัญชี 273 7 1 5 286 273 7 1 5 286
บช.บ.การบัญชี 273 7 1 5 286 273 7 1 5 286
ศิลปศาสตร์ 73 3 1 5 82 73 3 1 5 82
ศศ.บ.ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล 73 3 1 5 82 73 3 1 5 82
รวมทั้งหมด 781 20 4 3 29 837 781 20 4 3 29 837