ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามระดับการศึกษา (แบ่งตามภูมิภาคที่จบการศึกษา) เทอม 1/2560 คณะวิศวกรรมศาสตร์ ( ข้อมูลเดือน มิถุนายน ) เขตพื้นที่ น่าน
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ น่าน
ปวส. ป.ตรี รวมทั้งหมด
ภาคเหนือ ภาคกลาง ไม่ระบุ รวม ภาคเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวันตก ไม่ระบุ รวม ภาคเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวันตก ไม่ระบุ รวม
วิศวกรรมศาสตร์ 107 4 1 112 77 3 1 2 83 184 7 1 3 195
วิศวกรรมเครื่องกล 76 1 1 78 41 1 42 117 1 2 120
ปวส.ช่างยนต์ 76 1 1 78 76 1 1 78
อส.บ.เทคโนโลยีเครื่องกล 37 37 37 37
วศ.บ.วิศวกรรมเกษตรและชีวภาพ 4 1 5 4 1 5
วิศวกรรมไฟฟ้า 31 3 34 29 1 1 31 60 3 1 1 65
ปวส.ไฟฟ้า 31 3 34 31 3 34
วศ.บ.วิศวกรรมไฟฟ้า 10 1 1 12 10 1 1 12
อส.บ.เทคโนโลยีไฟฟ้า 19 19 19 19
วิศวกรรมอุตสาหการ 7 3 10 7 3 10
อส.บ.เทคโนโลยีอุตสาหการ 7 3 10 7 3 10
รวมทั้งหมด 107 4 1 112 77 3 1 2 83 184 7 1 3 195