ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามระดับการศึกษา (แบ่งตามภูมิภาคที่จบการศึกษา) เทอม 1/2560 คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ ( ข้อมูลเดือน มิถุนายน ) เขตพื้นที่ พิษณุโลก
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ พิษณุโลก
ปวส. ป.ตรี รวมทั้งหมด
ภาคเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคตะวันตก ไม่ระบุ รวม ภาคเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคตะวันตก ภาคตะวันออก ไม่ระบุ รวม ภาคเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคตะวันตก ภาคตะวันออก ไม่ระบุ รวม
บริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ 3 64 2 1 2 72 33 352 8 5 1 9 408 36 416 10 6 1 11 480
บริหารธุรกิจ 3 64 2 1 2 72 31 306 7 3 8 355 34 370 9 4 10 427
ปวส.การจัดการ 2 36 2 1 41 2 36 2 1 41
ปวส.คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 1 28 2 31 1 28 2 31
บธ.บ.การจัดการ 19 178 6 1 5 209 19 178 6 1 5 209
บธ.บ.ระบบสารสนเทศทางคอมพิวเตอร์ 12 128 1 2 3 146 12 128 1 2 3 146
ศิลปศาสตร์ 2 46 1 2 1 1 53 2 46 1 2 1 1 53
ศศ.บ.ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล 2 46 1 2 1 1 53 2 46 1 2 1 1 53
รวมทั้งหมด 3 64 2 1 2 72 33 352 8 5 1 9 408 36 416 10 6 1 11 480