ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามระดับการศึกษา (แบ่งตามภูมิภาคที่จบการศึกษา) เทอม 1/2560 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร ( ข้อมูลเดือน มิถุนายน ) เขตพื้นที่ พิษณุโลก
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ พิษณุโลก
ปวส. ป.ตรี ป.โท รวมทั้งหมด
ภาคเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคตะวันตก ภาคใต้ ไม่ระบุ รวม ภาคเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคตะวันตก ภาคตะวันออก ภาคใต้ ไม่ระบุ รวม ภาคกลาง ไม่ระบุ รวม ภาคเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคตะวันตก ภาคตะวันออก ภาคใต้ ไม่ระบุ รวม
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร 6 179 1 1 2 3 192 51 589 10 32 4 5 15 706 1 1 2 57 769 11 33 4 7 19 900
พืชศาสตร์ 1 35 1 37 17 164 4 10 2 5 202 18 199 4 11 2 5 239
ปวส.พืชศาสตร์ 1 35 1 37 1 35 1 37
วท.บ.พืชศาสตร์ 17 164 4 10 2 5 202 17 164 4 10 2 5 202
วิทยาศาสตร์ 3 57 2 62 3 57 2 62
วท.บ.เทคโนโลยีสารสนเทศ 3 57 2 62 3 57 2 62
สัตวศาสตร์และประมง 3 82 2 2 89 17 243 5 6 1 4 276 20 325 5 6 3 6 365
ปวส.สัตวศาสตร์ 1 57 2 60 1 57 2 60
ปวส.ประมง 2 25 2 29 2 25 2 29
วท.บ.สัตวศาสตร์ 13 178 4 4 1 3 203 13 178 4 4 1 3 203
วท.บ.ประมง 4 65 1 2 1 73 4 65 1 2 1 73
อุตสาหกรรมเกษตร 2 62 1 1 66 14 125 1 16 2 2 6 166 1 1 2 16 188 2 16 2 2 8 234
ปวส.เทคโนโลยีเครื่องจักรกลเกษตร 2 58 1 1 62 2 58 1 1 62
ปวส.เทคโนโลยีการอาหาร 4 4 4 4
วท.บ.วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 3 53 1 4 1 2 64 3 53 1 4 1 2 64
วท.บ.เครื่องจักรกลเกษตร 11 72 12 1 2 4 102 11 72 12 1 2 4 102
วท.ม.เทคโนโลยีการเกษตร 1 1 2 1 1 2
รวมทั้งหมด 6 179 1 1 2 3 192 51 589 10 32 4 5 15 706 1 1 2 57 769 11 33 4 7 19 900