ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามระดับการศึกษา (แบ่งตามภูมิภาคที่จบการศึกษา) เทอม 1/2560 คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ ( ข้อมูลเดือน มิถุนายน ) เขตพื้นที่ เชียงใหม่
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ เชียงใหม่
ปวส. ป.ตรี ป.โท รวมทั้งหมด
ภาคเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวันตก ไม่ระบุ รวม ภาคเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคตะวันตก ภาคตะวันออก ภาคใต้ ไม่ระบุ รวม ภาคเหนือ รวม ภาคเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคตะวันตก ภาคตะวันออก ภาคใต้ ไม่ระบุ รวม
บริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ 9 1 1 1 12 4,702 657 23 15 2 6 82 5,487 28 28 4,739 658 23 16 2 6 83 5,527
บริหารธุรกิจ 8 1 9 3,144 381 14 12 1 5 52 3,609 28 28 3,180 381 14 13 1 5 52 3,646
ปวส.การตลาด 8 1 9 8 1 9
บธ.บ.การจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ(นานาชาติ) 262 12 1 1 13 289 262 12 1 1 13 289
บธ.บ.การจัดการ 939 100 2 2 7 1,050 939 100 2 2 7 1,050
บธ.บ.การตลาด 866 123 4 4 1 11 1,009 866 123 4 4 1 11 1,009
บธ.บ.ภาษาอังกฤษธุรกิจ 479 61 2 2 2 9 555 479 61 2 2 2 9 555
บธ.บ.ระบบสารสนเทศทางคอมพิวเตอร์ 598 85 5 5 1 12 706 598 85 5 5 1 12 706
บธ.ม.บริหารธุรกิจ 28 28 28 28
บัญชี 1 1 1 3 922 184 5 1 1 12 1,125 923 185 5 1 1 13 1,128
ปวส.การบัญชี 1 1 1 3 1 1 1 3
บช.บ.การบัญชี 922 184 5 1 1 12 1,125 922 184 5 1 1 12 1,125
เรียนรวม(บริหารธุรกิจ) 15 15 15 15
นักศึกษาแลกเปลี่ยน 15 15 15 15
ศิลปศาสตร์ 636 92 4 3 3 738 636 92 4 3 3 738
ศศ.บ.การท่องเที่ยวและการโรงแรม 326 66 2 3 3 400 326 66 2 3 3 400
ศศ.บ.ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล 237 24 1 262 237 24 1 262
ศศ.บ.การท่องเที่ยวและการบริการ 73 2 1 76 73 2 1 76
รวมทั้งหมด 9 1 1 1 12 4,702 657 23 15 2 6 82 5,487 28 28 4,739 658 23 16 2 6 83 5,527