ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามระดับการศึกษา (แบ่งตามภูมิภาคที่จบการศึกษา) เทอม 1/2560 คณะวิศวกรรมศาสตร์ ( ข้อมูลเดือน มิถุนายน ) เขตพื้นที่ เชียงใหม่
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ เชียงใหม่
ปวส. ป.ตรี ป.โท รวมทั้งหมด
ภาคเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคตะวันตก ภาคตะวันออก ไม่ระบุ รวม ภาคเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคตะวันตก ภาคตะวันออก ภาคใต้ ไม่ระบุ รวม ภาคเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ไม่ระบุ รวม ภาคเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคตะวันตก ภาคตะวันออก ภาคใต้ ไม่ระบุ รวม
วิศวกรรมศาสตร์ 381 50 50 1 2 3 487 3,577 576 18 8 3 10 65 4,257 34 5 1 6 46 3,992 631 69 9 5 10 74 4,790
วิศวกรรมเครื่องกล 70 12 1 83 811 100 5 1 1 2 14 934 15 3 18 896 115 5 2 1 2 14 1,035
ปวส.ช่างยนต์ 70 12 1 83 70 12 1 83
วศ.บ.วิศวกรรมเครื่องจักรกลเกษตร 6 6 6 6
วศ.บ.วิศวกรรมเหมืองแร่ 138 6 1 3 148 138 6 1 3 148
วศ.บ.วิศวกรรมเกษตรและชีวภาพ 120 9 1 1 2 133 120 9 1 1 2 133
อส.บ.เทคโนโลยีเครื่องกล 94 11 105 94 11 105
วศ.บ.วิศวกรรมเครื่องกล 453 74 3 1 1 1 9 542 453 74 3 1 1 1 9 542
วศ.ม.วิศวกรรมเครื่องกล 15 3 18 15 3 18
วิศวกรรมไฟฟ้า 197 23 41 1 262 1,250 286 6 5 1 4 29 1,581 19 2 1 6 28 1,466 311 48 5 1 4 36 1,871
ปวส.อิเล็กทรอนิกส์ 124 23 41 1 189 124 23 41 1 189
ปวส.ไฟฟ้า 73 73 73 73
ค.อ.บ.วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 2 2 2 2
วศ.บ.วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และระบบควบคุมอัตโนมัติ 33 1 34 33 1 34
ค.อ.บ.วิศวกรรมไฟฟ้า 59 1 1 1 62 59 1 1 1 62
ค.อ.บ.วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม 132 50 1 6 189 132 50 1 6 189
อส.บ.เทคโนโลยีโทรคมนาคม 46 9 55 46 9 55
วศ.บ.วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 350 103 1 2 1 8 465 350 103 1 2 1 8 465
วศ.บ.วิศวกรรมไฟฟ้า 469 71 2 1 3 10 556 469 71 2 1 3 10 556
วศ.บ.วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ 159 52 2 5 218 159 52 2 5 218
วศ.ม.วิศวกรรมไฟฟ้า 19 2 1 6 28 19 2 1 6 28
วิศวกรรมโยธาและสิ่งแวดล้อม 645 73 2 2 2 9 733 645 73 2 2 2 9 733
ค.อ.บ.วิศวกรรมโยธา 137 14 1 152 137 14 1 152
วศ.บ.วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม 128 18 2 2 150 128 18 2 2 150
วศ.บ.วิศวกรรมโยธา 380 41 2 2 6 431 380 41 2 2 6 431
วิศวกรรมอุตสาหการ 114 15 9 2 2 142 871 117 5 1 2 13 1,009 985 132 14 3 2 15 1,151
ปวส.ช่างกลโรงงาน 39 2 41 39 2 41
ปวส.ช่างโลหะ 32 1 1 34 32 1 1 34
ปวส.เทคนิคอุตสาหกรรม 43 12 8 2 2 67 43 12 8 2 2 67
ค.อ.บ.วิศวกรรมอุตสาหการ 108 12 1 121 108 12 1 121
อส.บ.เทคโนโลยีอุตสาหการ 71 2 1 1 75 71 2 1 1 75
วศ.บ.วิศวกรรมแม่พิมพ์ 276 33 2 1 3 315 276 33 2 1 3 315
วศ.บ.วิศวกรรมอุตสาหการ 416 70 2 1 9 498 416 70 2 1 9 498
รวมทั้งหมด 381 50 50 1 2 3 487 3,577 576 18 8 3 10 65 4,257 34 5 1 6 46 3,992 631 69 9 5 10 74 4,790