ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามระดับการศึกษา (แบ่งตามภูมิภาคที่จบการศึกษา) เทอม 1/2560 คณะวิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ ( ข้อมูลเดือน มิถุนายน ) เขตพื้นที่ เชียงใหม่
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ เชียงใหม่
ปวช. ป.ตรี รวมทั้งหมด
ภาคเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวันตก ภาคตะวันออก ภาคใต้ รวม ภาคเหนือ ภาคกลาง ไม่ระบุ รวม ภาคเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวันตก ภาคตะวันออก ภาคใต้ ไม่ระบุ รวม
วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ 344 13 1 2 1 361 76 4 1 81 420 17 1 2 1 1 442
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาเทคโนโลยี 344 13 1 2 1 361 344 13 1 2 1 361
ปวช.เตรียมวิศวกรรมศาสตร์ 186 10 1 1 198 186 10 1 1 198
ปวช.เตรียมบริหารธุรกิจ 82 1 83 82 1 83
ปวช.เตรียมสถาปัตยกรรมศาสตร์ 76 2 2 80 76 2 2 80
สหวิทยาการ 76 4 1 81 76 4 1 81
วศ.บ.วิศวกรรมอาหาร 5 1 6 5 1 6
วท.บ.วิศวกรรมกระบวนการอาหาร 55 2 1 58 55 2 1 58
วศ.บ.การผลิตและนวัตกรรมอาหาร 16 1 17 16 1 17
รวมทั้งหมด 344 13 1 2 1 361 76 4 1 81 420 17 1 2 1 1 442