ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามระดับการศึกษา (แบ่งตามภูมิภาคที่จบการศึกษา) เทอม 1/2560 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร ( ข้อมูลเดือน มิถุนายน ) เขตพื้นที่ ลำปาง
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ ลำปาง
ปวส. ป.ตรี ป.โท รวมทั้งหมด
ภาคเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวันตก ไม่ระบุ รวม ภาคเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคตะวันตก ภาคตะวันออก ภาคใต้ ไม่ระบุ รวม ภาคเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ไม่ระบุ รวม ภาคเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคตะวันตก ภาคตะวันออก ภาคใต้ ไม่ระบุ รวม
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร 46 4 2 2 54 514 47 6 6 3 3 7 586 15 2 1 1 19 575 53 7 8 3 3 10 659
พืชศาสตร์ 7 1 8 146 15 3 2 1 1 3 171 5 1 6 158 15 4 2 1 1 4 185
ปวส.พืชศาสตร์ 7 1 8 7 1 8
ทล.บ.เทคโนโลยีภูมิทัศน์ 35 4 1 1 41 35 4 1 1 41
วท.บ.พืชศาสตร์ 111 11 3 2 1 2 130 111 11 3 2 1 2 130
วท.ม.พืชศาสตร์ 5 1 6 5 1 6
เรียนรวม(วิทยาศาตร์และเทคโนโลยีการเกษตร) 20 3 23 76 7 1 1 1 86 96 10 1 1 1 109
ปวส.(พืชศาสตร์/สัตว์ศาสตร์/ประมง) 20 3 23 20 3 23
วท.บ.(พืชศาสตร์/สัตว์ศาสตร์/ประมง) 76 7 1 1 1 86 76 7 1 1 1 86
สัตวศาสตร์และประมง 14 1 2 1 18 183 21 1 2 1 2 210 197 22 1 2 2 1 3 228
ปวส.สัตวศาสตร์ 8 1 1 1 11 8 1 1 1 11
ปวส.ประมง 6 1 7 6 1 7
วท.บ.สัตวศาสตร์ 136 11 1 2 2 152 136 11 1 2 2 152
วท.บ.ประมง 47 10 1 58 47 10 1 58
อุตสาหกรรมเกษตร 5 5 109 4 1 4 1 119 10 2 1 13 124 6 1 4 2 137
ปวส.เทคโนโลยีการอาหาร 5 5 5 5
วท.บ.วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 88 3 1 4 96 88 3 1 4 96
วท.บ.พัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร 21 1 1 23 21 1 1 23
วท.ม.เทคโนโลยีการเกษตร 10 2 1 13 10 2 1 13
รวมทั้งหมด 46 4 2 2 54 514 47 6 6 3 3 7 586 15 2 1 1 19 575 53 7 8 3 3 10 659