ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามระดับการศึกษา (แบ่งตามภูมิภาคที่จบการศึกษา) เทอม 1/2560 คณะวิศวกรรมศาสตร์ ( ข้อมูลเดือน มิถุนายน ) เขตพื้นที่ ลำปาง
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ ลำปาง
ปวส. ป.ตรี รวมทั้งหมด
ภาคเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ไม่ระบุ รวม ภาคเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวันตก รวม ภาคเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคตะวันตก ไม่ระบุ รวม
วิศวกรรมศาสตร์ 99 1 1 3 104 223 10 1 234 322 11 1 1 3 338
วิศวกรรมเครื่องกล 32 1 1 34 57 5 62 89 6 1 96
ปวส.ช่างกลเกษตร 5 5 5 5
ปวส.ช่างยนต์ 27 1 1 29 27 1 1 29
วศ.บ.วิศวกรรมเกษตรและชีวภาพ 10 2 12 10 2 12
อส.บ.เทคโนโลยีเครื่องกล 47 3 50 47 3 50
วิศวกรรมไฟฟ้า 37 2 39 108 5 113 145 5 2 152
ปวส.ไฟฟ้า 37 2 39 37 2 39
วศ.บ.วิศวกรรมไฟฟ้า 49 3 52 49 3 52
อส.บ.เทคโนโลยีไฟฟ้า 59 2 61 59 2 61
วิศวกรรมอุตสาหการ 30 1 31 58 1 59 88 1 1 90
ปวส.เทคนิคอุตสาหกรรม 30 1 31 30 1 31
วศ.บ.วิศวกรรมอุตสาหการ 12 1 13 12 1 13
อส.บ.เทคโนโลยีอุตสาหการ 46 46 46 46
รวมทั้งหมด 99 1 1 3 104 223 10 1 234 322 11 1 1 3 338