ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามระดับการศึกษา (แบ่งตามภูมิภาคที่จบการศึกษา) เทอม 1/2560 คณะวิศวกรรมศาสตร์ ( ข้อมูลเดือน กรกฏาคม ) เขตพื้นที่ ตาก
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ ตาก
ปวส. ป.ตรี รวมทั้งหมด
ภาคเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวันตก ภาคตะวันออก ภาคใต้ ไม่ระบุ รวม ภาคเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคตะวันตก ภาคตะวันออก ภาคใต้ ไม่ระบุ รวม ภาคเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคตะวันตก ภาคตะวันออก ภาคใต้ ไม่ระบุ รวม
วิศวกรรมศาสตร์ 91 126 465 1 1 1 685 422 679 5 730 3 2 35 1,876 513 805 5 1,195 4 3 36 2,561
ครุศาสตร์อุตสาหกรรม 127 100 1 113 1 22 364 127 100 1 113 1 22 364
ค.อ.บ.วิศวกรรมเครื่องกล 69 35 28 132 69 35 28 132
ค.อ.บ.วิศวกรรมไฟฟ้า 44 45 1 56 1 4 151 44 45 1 56 1 4 151
ค.อ.บ.วิศวกรรมอุตสาหการ 14 20 29 18 81 14 20 29 18 81
วิศวกรรมเครื่องกล 20 26 126 172 69 99 84 1 3 256 89 125 210 1 3 428
ปวส.ช่างจักรกลหนัก 8 10 72 90 8 10 72 90
ปวส.ช่างยนต์ 12 16 54 82 12 16 54 82
วศ.บ.วิศวกรรมเครื่องกล 69 99 84 1 3 256 69 99 84 1 3 256
วิศวกรรมไฟฟ้า 25 49 161 1 1 237 129 249 2 244 1 1 4 630 154 298 2 405 2 2 4 867
ปวส.ไฟฟ้า 11 17 73 101 11 17 73 101
ปวส.เทคนิคคอมพิวเตอร์ 8 13 52 1 1 75 8 13 52 1 1 75
ปวส.อิเล็กทรอนิกส์ 6 19 36 61 6 19 36 61
วศ.บ.วิศวกรรมไฟฟ้า 65 124 1 123 1 1 315 65 124 1 123 1 1 315
วศ.บ.วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 48 61 81 1 1 192 48 61 81 1 1 192
วศ.บ.วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ 16 64 1 40 2 123 16 64 1 40 2 123
วิศวกรรมโยธาและสิ่งแวดล้อม 20 23 91 1 135 65 136 1 141 3 346 85 159 1 232 4 481
ปวส.ช่างก่อสร้าง 20 23 91 1 135 20 23 91 1 135
วศ.บ.วิศวกรรมโยธา 65 136 1 141 3 346 65 136 1 141 3 346
วิศวกรรมอุตสาหการ 26 28 87 141 32 95 1 148 1 3 280 58 123 1 235 1 3 421
ปวส.ช่างกลโรงงาน 16 19 41 76 16 19 41 76
ปวส.ช่างโลหะ 10 9 46 65 10 9 46 65
วศ.บ.วิศวกรรมอุตสาหการ 32 95 1 148 1 3 280 32 95 1 148 1 3 280
รวมทั้งหมด 91 126 465 1 1 1 685 422 679 5 730 3 2 35 1,876 513 805 5 1,195 4 3 36 2,561