ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามระดับการศึกษา (แบ่งตามภูมิภาคที่จบการศึกษา) เทอม 1/2560 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร ( ข้อมูลเดือน กรกฏาคม ) เขตพื้นที่ น่าน
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ น่าน
ปวส. ป.ตรี ป.โท รวมทั้งหมด
ภาคเหนือ ภาคตะวันตก รวม ภาคเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคใต้ ไม่ระบุ รวม ภาคเหนือ รวม ภาคเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคตะวันตก ภาคใต้ ไม่ระบุ รวม
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร 29 1 30 355 20 4 1 1 381 4 4 388 20 4 1 1 1 415
พืชศาสตร์ 17 1 18 141 9 1 1 152 158 9 1 1 1 170
ปวส.เทคโนโลยีภูมิทัศน์ 2 2 2 2
ปวส.พืชศาสตร์ 15 1 16 15 1 16
วท.บ.พืชศาสตร์ 141 9 1 1 152 141 9 1 1 152
เรียนรวม(วิทยาศาตร์และเทคโนโลยีการเกษตร) 3 3 35 1 36 38 1 39
ปวส.(พืชศาสตร์/สัตว์ศาสตร์/ประมง) 3 3 3 3
วท.บ.(พืชศาสตร์/สัตว์ศาสตร์/ประมง) 35 1 36 35 1 36
วิทยาศาสตร์ 79 4 2 85 79 4 2 85
วท.บ.เทคโนโลยีชีวภาพ 3 3 3 3
วท.บ.เทคโนโลยีสารสนเทศ 12 1 13 12 1 13
วท.บ.วิทยาการคอมพิวเตอร์ 64 4 1 69 64 4 1 69
สัตวศาสตร์และประมง 7 7 70 5 1 76 77 5 1 83
ปวส.สัตวศาสตร์ 7 7 7 7
วท.บ.สัตวศาสตร์ 56 3 1 60 56 3 1 60
วท.บ.ประมง 14 2 16 14 2 16
อุตสาหกรรมเกษตร 2 2 30 2 32 4 4 36 2 38
ปวส.เทคโนโลยีการอาหาร 2 2 2 2
วท.บ.วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 30 2 32 30 2 32
วท.ม.เทคโนโลยีการเกษตร 4 4 4 4
รวมทั้งหมด 29 1 30 355 20 4 1 1 381 4 4 388 20 4 1 1 1 415