ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามระดับการศึกษา (แบ่งตามภูมิภาคที่จบการศึกษา) เทอม 1/2560 คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ ( ข้อมูลเดือน กรกฏาคม ) เขตพื้นที่ พิษณุโลก
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ พิษณุโลก
ปวส. ป.ตรี รวมทั้งหมด
ภาคเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคตะวันตก ไม่ระบุ รวม ภาคเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคตะวันตก ภาคตะวันออก ไม่ระบุ รวม ภาคเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคตะวันตก ภาคตะวันออก ไม่ระบุ รวม
บริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ 3 53 2 1 2 61 25 250 6 3 1 7 292 28 303 8 4 1 9 353
บริหารธุรกิจ 3 53 2 1 2 61 23 207 5 1 6 242 26 260 7 2 8 303
ปวส.การจัดการ 2 32 2 1 37 2 32 2 1 37
ปวส.คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 1 21 2 24 1 21 2 24
บธ.บ.การจัดการ 16 122 4 3 145 16 122 4 3 145
บธ.บ.ระบบสารสนเทศทางคอมพิวเตอร์ 7 85 1 1 3 97 7 85 1 1 3 97
ศิลปศาสตร์ 2 43 1 2 1 1 50 2 43 1 2 1 1 50
ศศ.บ.ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล 2 43 1 2 1 1 50 2 43 1 2 1 1 50
รวมทั้งหมด 3 53 2 1 2 61 25 250 6 3 1 7 292 28 303 8 4 1 9 353